giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Tin Công đoàn
00:08 NGÀY 17/08/2015
Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012

   UBND TỈNH KIÊN GIANG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     __________________________

      Số:269/QĐ-SGD&ĐT                                  Kiên Giang, ngày11  tháng7  năm 2011

 

        

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

____________________________

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

 

          Căn cứ vào Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

 

          Căn cứ Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo;

 

          Được sự chấp thuận số 381/D-UBND ngày 11/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

 

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Kế hoạch thời giannăm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh bao gồm:

          1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

          2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.

          3. Ngày kết thúc năm học.

          4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

          5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

          6. Các ngày nghỉ lễ, tếtvà các ngày nghỉ khác.

          7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

 

Điều 2. Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 được áp dụng trong toàn Ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang được quy định như sau:

 

1. Ngày tựu trường, ngày thực học và ngày khai giảng

 

Ngành học, Cấp học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

Mầm non

01/8/2011

15/8/2011

Tiểu học

08/8/2011

15/8/2011

THCS và THPT

01/8/2011

08/8/2011

Giáo dục Thường xuyên

29/8/2011

05/9/2011

- Tất cả các đơn vị, trường học tổ chức khai giảng vào các ngày 03, 04/9/2011 (nhằm ngày thứ 7 và chủ nhật) hoặc 05/9/2011.

 

2. Thời gian học kỳ I

- Ngành học mầm non từ ngày 15/8/2011 đến ngày 31/12/2011, tổng cộng là 20 tuần, trong đó có 18 tuần thực học, còn lại 02 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

- Cấp tiểu học từ ngày 15/8/2011 đến ngày 31/12/2011, tổng cộng là 20 tuần, trong đó có 18 tuần thực học, sau kiểm tra giữa học kỳ I nghỉ 01 tuần từ ngày 24/10/2011 đến hết ngày 30/10/201, còn lại 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.

- Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông từ ngày 08/8/2011 đến ngày 24/12/2011, tổng cộng là 20 tuần, trong đó có 19 tuần thực học, còn lại 01 tuần dành cho dạy bù và các hoạt động giáo dục khác.

- Giáo dục thường xuyên từ ngày 05/9/2011 đến ngày 24/12/2011, tổng cộng là 16 tuần thực học.

 

 3. Thời gian học kỳ II

- Ngành học mầm non từ ngày 02/01/2012 đến ngày 26/05/2012, tổng cộng là 21 tuần, trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết âm lịch 02 tuần, còn lại 01 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

- Cấp tiểu học từ ngày 02/01/2012 đến ngày 26/05/2012, tổng cộng là 21 tuần, trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết âm lịch 02 tuần, sau kiểm tra giữa học kỳ II nghỉ 01 tuần từ ngày 19/3/2012 đến hết ngày 25/3/2012, còn lại 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.

- Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông từ ngày 26/12/2011 đến ngày 19/05/2012, tổng cộng là 21 tuần, trong đó có 18 tuần thực học, nghỉ tết âm lịch 02 tuần, còn lại 01 tuần dành cho dạy bù và các hoạt động giáo dục khác.

- Giáo dục thường xuyên từ ngày 26/12/2011 đến ngày 28/4/2012, tổng cộng là 16 tuần thực học.

 

4. Thời gian nghỉ tết âm lịch

Tất cả các ngành học, cấp học nghỉ tết âm lịch 02 tuần, từ ngày 16/01/2012 đến hết ngày 29/01/2012 (nhằm ngày 23 tháng chạp năm Tân Mão đến hết ngày mùng 7 tháng giêng năm Nhâm Thìn).

 

5. Những quy định khác

- Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2012.

          - Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2012.

          - Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 11 và 12/01/2012.

- Thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2012.

          - Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2012.

          - Tuyển sinh vào lớp 10 THPTnăm học 2012-2013 trước ngày 31/7/2012.

- Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động(theo thông báo cụ thể của UBND tỉnh).Các trường học không tổ chức dạy bù cho các ngày nghỉ lễ.

- Học sinh được nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bất ngờ thì Lãnh đạo các đơn vị, trường học báo cáo với chính quyền địa phương vàNgành; trường hợp thiên tai xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ, giáo viên và học sinh thì Lãnh đạo các đơn vị, trường học cho học sinh nghỉ học trước, sau đó báo cáo với Chính quyền địa phương vàNgành.

- Thực hiện các chế độ báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có quy định riêng.

- Tất cả các đơn vị, trường học thực hiện thống nhất kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 trên phạm vi toàn tỉnh.

 

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng-ban Sở, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông,trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộcchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                                                                GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-Bộ GD&ĐT và VP đại diện tại TP.HCM (b/c);                                                    (đã ký)

-TT.TU, HĐND, UBND, BTG (b/c);                                       

-Đ/c Đặng Công Huẩn, PCT.UBND tỉnh (b/c);                                   

-UBND huyện, thị xã, thành phố (c/đ);                                                    Nguyễn Thị Minh Giang

-Văn phòng TU, HĐND và UBND (t/d);

-Lãnh đạo Sở (c/đ);

-Các phòng- ban thuộc Sở và TT.CĐ ngành (t/h);

- Các đơn vị, trường học (t/h);

-Website Sở GD&ĐT;

-Lưu: VT, hoahv.

Bài viết cùng chủ đề