Tuyển dụng - Tuyển sinh
14:05 NGÀY 25/05/2019
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO CÁC LỚP CHUYÊN KHỐI 11 VÀ 12 NĂM HỌC 2019-2020
Căn cứ văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Trường THPT Nguyễn Trung Trực xây dựng kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào các lớp chuyên khối 11 và khối 12 năm học 2019-2020 như sau:
Bài viết cùng chủ đề