Tin Trường
00:08 NGÀY 17/08/2015
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2014 – 2015
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18/TB - THPTNTT
Rạch Giá, ngày 09  tháng 7 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
V/v chuẩn bị cho năm học  2014 – 2015
 
 
      Thực hiện Quyết định số 608/QĐ – SGDĐT, ngày 04/7/2014 về khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015.
      Nay Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực thông báo những nội dung liên quan đến đầu năm học 2014 – 2015 như sau:
 
     1. Những học sinh thuộc diện ở lại lớp 10, 11 và những học sinh đã có đơn xin nghỉ học tạm thời có nhu cầu tiếp tục học lại các lớp 10, 11, 12  năm học 2014 – 2015 phải đến trường nộp đơn cam kết học lại và các giấy tờ liên quan cho văn phòng trường kể từ ngày 15/7/2014 đến  19/7/2014.
 
     2. Thời gian công bố danh sách các lớp năm học 2014 – 2015
Khối 11,  12:         26/7/2014
Khối 10:              04/8/2014
 
     3. Thời gian học môn GDQP – AN.
Khối 12:       29/7/2014 đến 01/8/2014
Khối 11:       02/8/2014 đến 05/8/2014
Khối 10:       06/8/2014 đến 07/8/2014
 
     4. Thời gian tập trung học sinh các lớp:
Khối 12:  Lúc 8h ngày 28/7/2014
Khối 11:  Lúc 8h ngày  01/8/2014
Khối 10:  Lúc 8h ngày  05/8/2014
 
     5. Thời gian học chính thức:    Bắt đầu học từ ngày 11/8/2014
                                                                                                         
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                       (Đã ký)
 
                                                                                 Trương Bá Viện                 
Bài viết cùng chủ đề