Tin Trường
00:08 NGÀY 17/08/2015
Kế hoạch Tổ chức Trại Xuân năm 2013

 

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 5/QĐ-THPT
Rạch Giá, ngày 3  tháng 1 năm 2013
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI TRẠI XUÂN NĂM 2013
 
          - Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013;
          - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Trung Trực  nhiệm kỳ 2012-2013;
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực lập kế hoạch tổ chức Hội trại Xuân 2013 như sau:
I.   MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
     1.    Mục đích:
              -  MừngĐảng, mừng xuân Quý Tỵ.
              - Phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích, năng động, sáng tạo trong học tập và rèn luyện trong đoàn viên, hội viên, học sinh để tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
              - Nhằm tạo sinh khí vui tươi, tinh thần đoàn kết cho Thầy - Trò của trường; đồng thời tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
     2.    Yêu cầu:
             Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường tham gia với tinh thần vui tươi an toàn tiết kiệm.
II.   THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
    1.    Thời gian tổ chức:
              - Khai mạc: lúc 06 giờ 45 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2013 (Chủ nhật).
              - Bế mạc: lúc 22 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2013 (Chủ nhật).
    2.    Địa điểm: Tại trường THPT Nguyễn Trung Trực.
III.   ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG THAM GIA
    1.      Đối tượng tham gia: Toàn thể giáo viên và học sinh của toàn trường, cựu học sinh của trường .
    2.      Số lượng trại tham gia: 48 trại ( 47 trại của học sinh và 01 trại Cựu học sinh,).
IV.    CÁC NỘI DUNG SINH HOẠT
    1.      Các hoạt động tập thể:
             - Thi trò chơi dân gian.
             - Hội chợ ẩm thực
             - Hội thi “ Nhành mai đẹp”
             - Chương trình Hội thi  “ Hướng về Cội nguồn ”
             - Trình diễn các tiết mục  văn nghệ xuất sắc của học sinh.
    2.      Các hoạt động của các trại:
             - Dựng trại.
             - Hội chợ Xuân.
             - Giao lưu giữa các trại.
             - Các Trại tự lên kế hoạch hoạt động dựa trên chương trình Hội trại của Trường.
V.   CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI
            * Ngày 02 tháng 02 năm 2013 (22 tết) :
            - 14 giờ : các lớp dựng trại.
            - 17 giờ : các lớp hoàn tất , ra về .
           * Ngày 03 tháng 02 năm 2013 (23 tết):
            - 6 giờ 30 phút: tất cả GV và học sinh tập trung tại trường.
            - 7 giờ 00 phút: Khai mạc Hội trại.
            - 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút : Thi trò chơi dân gian, Hội chợ ẩm thưc
            - 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút: ăn trưa, sinh hoạt tại Trại.
            - 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút: BGK chấm điểm trại lần 1.
            - 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút: nghỉ trưa.
            - 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút: Hội thi  “ Nhành mai đẹp”.
            - 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút: BGK chấm điểm trại lần 2
            - 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút:  Các trò chơi dân gian
            - 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút:  Ăn chiều, chuẩn bị chương trình Hội “ Hướng về Cội nguồn ”
            - 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút: Chương trình Hội thi “ Hướng về Cội nguồn ” ; trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn .
             - 21 giờ 30 phút đến 23 giờ: Tổng kết phát thưởng, sinh hoạt lửa trại và bế mạc Hội trại (hạ trại, dọn dẹp, tổng vệ sinh).
VI.   CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
    1.    Các thành viên ban tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ phân công.
    2.    Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện kế hoạch Hội trại Xuân.
    3.    Giáo viên chủ nhiệm các lớp căn cứ kế hoạch tổ Hội trại Xuân để lập kế hoạch tham gia Hội trại cho lớp mình.
    4.    Học sinh các lớp tuân thủ các quy định của Hội trại.  
VII.   KINH PHÍ
    Nguồn kinh phí:
          -  Mỗi lớp tham gia trại đóng kinh phí trại : 200.000 đồng.
          -  Hỗ trợ của Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường.
          Đây là một chương trình hành động lớn mừng Đảng – mừng Xuân 2013, mang lại nhiều niềm vui và giúp các em có điều kiện giải trí, vui Xuân sau những ngày học tập, đồng thời là một sân chơi bổ ích góp thêm sinh khí phấn khởi để cho thầy trò trường THPT Nguyễn Trung Trực  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012- 2013.
          Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực  yêu cầu  toàn thể cán bộ - giáo viên - công nhân viên nhà trường, các đoàn thể có liên quan thực hiện tốt kế hoạch này. 
 
Nơi nhận
- Đảng  bộ (để báo cáo);
- Công an, Điện lực TP Rạch Giá;
- Công đoàn, BĐDCMHS ;Đoàn Thanh niên (để phối hợp);
- Niêm yết phòng HĐ, website;
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Trương Bá Viện

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: 5/QĐ-THPT
Rạch Giá, ngày 03 tháng 01 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
          v/v thành lập Ban Tổ chức Hội trại Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ
-----------
 
HIỆU TRƯỞNG
 
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường THPT Nguyễn Trung Trực;
- Căn cứ Kế hoạch số 7-KH/THPT về tổ chức Hội trại Mừng Đảng , mừng Xuân Quý Tỵ; 
- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn trường,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay thành lập Ban Tổ chức Hội trại Mừng Đảng , mừng Xuân Quý Tỵ;  gồm các đồng chí có tên sau:
     1. Đ/c Trương Bá Viện         -Hiệu trưởng làm Trưởng Ban.
     2. Đ/c Nguyễn Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy làm Phó Ban
     3. Đ/c Lê Thúy Phượng         - Phó Hiệu trưởng làm Phó Ban.
     4. Đ/c  Dương Phương Hồng   - Phó Hiệu trưởng làm Phó Ban.
     5. Đ/c Lê Huy Thơ                  - Bí thư Đoàn trường làm Phó ban.
     6. Đ/c Mã Tấn Luân          - Tổ Trưởng tổ TD-GDQP làm Thành viên.
     7. Đ/c Lê Minh Sơn -  Tổ Trưởng tổ Sử-Địa-GDCD làm Thành viên
     8. Đ/c Đặng Quang Xuân - Tổ Trưởng tổ Toán làm Thành viên.
     9.  Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Ánh -Tổ Trưởng tổ Hóa làm Thành viên
   10. Đ/c Lê Thanh Lan -Tổ Trưởng tổ Ngữ Văn làm Thành viên
   11. Đ/c Nguyễn Thị Hồng -Tổ Trưởng tổ Văn phòng  làm Thành viên.
   12. Đ/c Vũ Thành Chung -Tổ Trưởng tổ Vật lý làm Thành viên
   13. Đ/c Nguyễn Văn Tiến -Tổ Trưởng tổ Sinh-Công nghệ làm Thành viên
   14. Đ/c Võ Tấn Tài -Tổ Trưởng tổ Ngoại ngữ làm Thành viên
Điều 2: Ban Tổ chức Hội trại Hội trại Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ có nhiệm vụ:
-Thành lập các Tiểu ban phục vụ Hội trại, gồm: Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần, Tiểu ban Hoạt động.
-Thành lập các Ban Giám khảo (BKG) để chấm các nội dung triển khai tại Hội trại, gồm: BGK trại đẹp, BGK ẩm thực, BGK hội thi Nhành mai đẹp, trò chơi tập thể…
- Lập dự toán và vận động kinh phí tổ chức Hội trại.
- Vận động các nguồn lực hỗ trợ cho Hội trại.
Điều 3: Các tổ chức có liên quan và các đồng chí có tên trên căn cứ Quyết định thi hành.    
    
Nơi nhận
- Đảng  bộ (để báo cáo);
- Công đoàn, BĐDCMHS ;Đoàn Thanh niên (để phối hợp);
- Niêm yết phòng HĐ, website;
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Trương Bá Viện
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ HỘI THI TRONG HỘI TRẠI
MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN QUÝ TỴ

I- TRÒ CHƠI

1."Hành quân qua sông"

 • Vật dụng: 4 cái pallet nhựa kích thước 0,5 x 1m, nếu không có thì sử dụng pallet đựng nước ngọt (ở đây sử dụng 2 màu xanh và đỏ của PEPSI và COCA).
 • Số lượng người chơi: chia làm 2 hay nhiều đội, số lượng mỗi đội là do vật dụng, ở đây là 2 đội (mỗi đội 3 người).
 • Cách chơi: tại vạch xuất phát các đội gồm 3 người sẽ đứng trên 1 pallet, khi nghe hiệu lệnh xuất phát sẽ di chuyển pallet còn lại ra trước, sau đó di chuyển cả đội qua pallet đó và cứ thế đến khi nào toàn đội đưa hết qua mức đến là thắng cuộc.

*  Tổ chức theo khối lớp : một lượt có 3 đội cùng thi, đội thắng của mỗi lượt sẽ tiếp tục thi đấu, đến cuối cùng còn 5 đội sẽ nhận được giải thưởng

 2. "Cây tre trăm đốt" (mỗi lớp sẽ nộp một ống nhựa dài một m)

 • Số lượng người chơi: mỗi lớp cử 6 thành viên/ 1 đội
 • Cách chơi: Khi nghe hiệu lệnh của BTC, các đội sẽ quấn dây và nối các ống nhựa thành 1 ống nhựa dài duy nhất. Sau đó cả đội sẽ dựng đứng lên, đội nào có ống nhựa, chắc, vững, cao hơn sẽ thắng cuộc.
 • Yêu cầu: các đội của các lớp sẽ chuẩn bị thêm lá tre ( cắt bằng giấy để dán lên thanh tre của mình)
 • Tổ chức theo khối lớp : một lượt có 5 đội cùng thi, đội thắng của mỗi lượt sẽ tiếp tục thi đấu, đến cuối cùng còn 5 đội sẽ nhận được giải thưởng

3.  Kéo Co Tay Ba

 • Một dây thừng dài 8 – 10m nối hai đầu lại với nhau.
 • Mỗi lớp cử một học sinh tham gia
 • Xếp đặt ba người chơi đại diện ba lớp. Mỗi người đưa một tay nắm lấy một điểm trên dây thừng tạo thành hình tam giác. Đặt một cái nón phía trước mỗi người.
 • Mỗi người chơi ráng sức kéo sợi dây để tìm cách nhặt lấy nón trước mặt mình, ai nhặt được là thắng.
 • Tổ chức theo khối lớp, một lượt có 3 đội cùng thi, đội thắng của mỗi lượt sẽ tiếp tục thi đấu, đến cuối cùng còn 5 đội sẽ nhận được giải thưởng

4. Rết Thiếu Chân

 • Các đội ( mỗi lớp 10 người) xếp hàng dọc trước vạch xuất phát, vẽ điểm đích cách vạch xuất phát 10m. Người thứ nhất giơ (co) chân phải ra phía sau (cò), người thứ 2 tay phải cầm chân phải và tay trái vịn vai người phía trước. Tương tự như thế với người thứ ba nắm chân và vịn vai người phía trước cho đến hết tổ. Người cuối cùng cũng cò.
 • * Lưu ý: Bắt đầu chơi các tổ cò về tới điểm đích, không được té và giuộc chân dọc đường.
 • Tổ chức theo khối lớp, một lượt có 3 đội cùng thi, đội thắng của mỗi lượt sẽ tiếp tục thi đấu, đến cuối cùng còn 5 đội sẽ nhận được giải thưởng

 5. Đá bóng tình thân.

 • Các đội (8 người, có 4 nam và 4 nữ) xếp hàng dọc trước vạch xuất phát, một nam và một nữ tạo thành một cặp, chân phải người này buộc vào chân trái của  của người kia, cả hai sẽ phối hợp đưa quả bóng đến khung thành và dùng chân bị cuộc để sút bóng, mỗi cặp sẽ sút một lần .
 • Tổ chức theo khối lớp: cho các lớp thi qua một lượt, lớp đồng điểm sẽ thi lại để chọn ra 5 lớp đạt giải: Nhất, Nhì, ba, 2 Khuyến khích (Sáng tổ chức ba trò chơi, chiều hai trò chơi.  Các khối đều được tham gia ba trò chơi. Ba trò chơi sẽ tổ chức ở ba sân).

 II- HỘI THI

1. Nhành mai đẹp

 • Mỗi lớp sẽ cử hai bạn khéo tay làm nhành mai đẹp.
 • Thời gian thực hiện nhành mai : 30 phút
 • Địa điểm và thời gian thi:  lúc 14 giờ 30 phút ngày 3/2/ 2013 Hôị trường THPT Nguyễn Trung Trực.
* Yêu cầu :
         +  Vật dụng: mỗi lớp tự chuẩn bị một cành cây khô hoặc tươi (đã vặt lá) , cao không quá 1m, hoa mai tự làm hoặc mua.
         +  Cành hoa thành phẩm phải có ít nhất 20 hoa và nụ, trên cành hoa có đính một thiệp xuân ghi rõ tên lớp và lời chúc ( thiệp nhỏ, tự làm  không ủng hộ thiệp mua )
* Tiêu chí chấm điểm: Cành hoa hài hòa về bố trí hoa, nụ, màu sắc; thiệp làm đẹp có ý nghĩa, lời chúc ý nghĩa chân thành.

 2. Món ăn dân tộc ngày tết

 • Mỗi lớp sẽ dự thi một món ăn dân tộc, nộp món ăn về cho Ban tổ chức lúc 10 giờ ngày 3/2/2013
 • Các lớp chế biến món ăn ở nhà.

* Tiêu chí chấm điểm: ngon, bày trí đẹp, thể hiện món ăn dân tộc

* Yêu cầu:

 • Món ăn  cho đủ  6 người dùng
 • Có bảng thuyết trình : tên món ăn, vật liệu, phân lượng chế biến, cách chế biến.
 • Có đính kèm tên lớp và tác giả chế biến
                                                                                                                            Rạch Giá, ngày 21/01/2013
                                                                                                                               TM.BTC Trại Xuân Quý Tỵ
 
                                                                                                                                            (Đã ký)
 
                                                                                                                                  Dương Phương Hồng
Bài viết cùng chủ đề