giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Tài liệu
00:08 NGÀY 17/08/2015
Kết cấu của sáng kiến kinh nghiệm

PHẦN MỞ ĐẦU

I. BỐI CẢNH CỦAĐỀ TÀI

II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI   

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

1. Đối tượng

2. Phạm vi đề tài

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1. Mục đích

2. Nhiệm vụ

PHẦN THỨ HAI - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ

1. Thực trạng tình hình nghiên cứu

1.1 Thực trạng chung

1.2 Thực trạng tại trường THPT Nguyễn Trung Trực

a. Thuận lợi

b. Khó khăn

- Về phía nhà trường:

- Về phía học sinh:

- Về phía giáo viên:

III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH

IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN

PHẦN THỨ BA- KẾT LUẬN

I. Bài học kinh nghiệm

II. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm

III. Khả năng ứng dụng, triển khai:

IV. Đôi lời kết luận

           

                                                              Kiên Giang, ngày   tháng  năm

                                                                                 Người viết

                                                                     (Ký và ghi rõ họ và tên)

Bài viết cùng chủ đề