Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
00:08 NGÀY 17/08/2015
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 – 2013
QC-BCH

   ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
   BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực                 Rạch Giá, ngày 05 tháng 10 năm 2012
                      Số: 01/ĐTN

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG 
 NHIỆM KỲ 2012 – 2013

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2013. BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2013 xây dựng quy chế làm việc của BCH Đoàn trường như sau:

CHƯƠNG I: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BCH, BTV.

Điều I: BCH Đoàn trường là tổ chức lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trườngTHPT Nguyễn Trung Trực. BCH Đoàn trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ trường THPT Nguyễn Trung Trực và BCH Thành đoàn Rạch Giá. BCH có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Bầu BTV, Bí thư, các Phó bí thư Đoàn trường. Xem xét các đề nghị việc cho rút tên khỏi danh sách BCH Đoàn trường và các chức danh do BCH Đoàn trường bầu ra, bổ sung uỷ viên BCH, BTV, Bí thư, Phó bí thư theo quy định của điều lệ Đoàn.

2. Quyết định những chủ trương phương hướng công tác nhằm cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ, của nhà trường và của Đoàn cấp trên; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2013. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ chương trình công tác của BCH Đoàn trường.

3. Xem xét báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; hoạt động của BTV Đoàn trường. Xem xét giải quyết khiếu nại, kỷ luật đối với uỷ viên BCH Đoàn trường.

4. Quyết định triệu tập đại hội và chuẩn bị các nội dung cho đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ tới theo quy định của điều lệ Đoàn.

Điều II: BTV Đoàn trường thay mặt BCH Đoàn trường lãnh đạo mọi công tác Đoàn và phong trào thanh niên có quyền hạn:

1. Quyết định các chủ trương biện pháp quan trọng về các mặt để cụ thể hoá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đai hội Đoàn trường và các Nghị quyết của BCH Đoàn trường. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ và BGH nhà trưòng những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

2. Ban hành quy chế và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

3. Đại diện cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường thực hiện vai trò nòng cốt trong tổ chức và hoạt động của Hội LHTN nhà trường.

4. Quyết định phân công trách nhiệm của các uỷ viên BTV, uỷ viên BCH Đoàn trường. Chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc để tiến hành công tác nhân sự đối với các chức danh Bí thư, Phó bí thư các chi đoàn trực thuộc.

5. Quyết định công nhận cho rút tên, bổ sung uỷ viên BCH các chi đoàn trực thuộc.

6. Chỉ đạo việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện và đề án nhân sự cho đại hội Đoàn trường. Quyết định triệu tập và hội nghị BCH Đoàn trường.

Điều III: BTV Đoàn trường gồm các đồng chí Bí thư, các Phó bí thư và các ủy viên BTV có trách nhiệm và quyền hạn.

1.Thay mặt và chịu trách nhiệm trước BCH Đoàn trường giải quyết công việc của Đoàn.

2. Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành các chủ trương công tác Đoàn ở các chi đoàn trực thuộc.

3. Thay mặt BCH trong các mối quan hệ công tác với các cấp bộ Đoàn, Đảng uỷ, BGH nhà trường, các đoàn thể và các phòng, ban, tổ trực thuộc trong nhà trường.

4. Tổ chức công tác thông tin, báo cáo. Quyết định các công việc về tổ chức bộ máy, nhân sự do BCH Đoàn trường uỷ nhiệm.

5. Quyết định triệu tập hội nghị BCH Đoàn trường.

CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA UỶ VIÊN BCH, UỶ VIÊN BTV, BÍ THƯ, CÁC PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

Điều IV: Trách nhiệm, quyền hạn của uỷ viên BCH Đoàn trường.

1. Tham gia chuẩn bị, thảo luận biểu quyết những quyết định của BCH Đoàn trường. Tham gia các hoạt động của các tiểu ban, tổ chức công tác hoặc các hình thức khác do BTV Đoàn trường quyết định. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, hoạt động của BCH và sinh hoạt với một chi đoàn nơi mình học tập.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội Đoàn trường, Nghị quyết của BCH, BTV Đoàn trường. Có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những nội dung, chương trình công tác của Đoàn thuộc đơn vị mình phụ trách.

3. Báo cáo tình hình và đề xuất ý kiến với BTV, BCH về chủ trương, chương trình hoạt động của BTV, BCH Đoàn trường, nhất là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách, những vấn đề tồn tại, vướng mắc cần giải quyết.

4. Có quyền ứng cử, đề cử vào BTV và xin rút tên khỏi BCH, các chức danh lãnh đạo của Đoàn.

5. Có quyền được cung cấp thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, việc thực hiện nghị quyết của Đoàn, có quyền chất vấn về hoạt động của BTV, các uỷ viên BCH Đoàn trường khác, đồng thời có trách nhiệm trả lời các vấn đề liên quan đến trách nhiệm uỷ viên BCH Đoàn trường theo quy định của điều lệ Đoàn.

6. Có trách nhiệm chấp hành sự phân công của BCH, BTV và chịu trách nhiệm cao nhất trước BCH, BTV về lĩnh vực công việc, đối tượng mà mình được phân công phụ trách. Được quyền trình bày ý kiến khi nhận xét, đánh giá, khi khen thưởng hoặc thi hành kỷ luật.

7. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và chủ trương công tác của Đoàn. Có kế hoạch học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Điều V: Trách nhiệm và quyền hạn của uỷ viên BTV Đoàn trường.

1. Đồng chí Bí thư Đoàn trường

1.1. Là người lãnh đạo cao nhất của BCH Đoàn trường, chịu trách nhiệm cao nhất trước Đảng uỷ nhà trường và Thành đoàn về toàn bộ hoạt động của BCH Đoàn trường và công tác Đoàn của toàn trường. Chủ trì mọi công việc của BCH, BTV, chủ trì và kết luận các phiên họp của BCH, BTV.

1.2. Tiếp nhận toàn bộ chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên. Hàng tháng, hàng kỳ có kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cũng như nhiệm vụ của Đoàn trường. Đôn đốc, nhắc nhở các đồng chí uỷ viên BTV, BCH thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời kiểm tra, đánh giá kịp thời các công việc đã phân công.

1.3. Thay mặt BCH, BTV ký các nghị quyết, quyết định, văn bản quan trọng của BCH, BTV Đoàn trường.

2. Đồng chí Phó bí thư Đoàn trường phụ trách hoạt động phong trào

2.1. Là người giúp việc trực tiếp cho đồng chí Bí thư và cùng các đồng chí trong thường trực BTV quán triệt, kiểm tra và tổ chức thực hiện chương trình công tác, kịp thời đề xuất với đồng chí Bí thư và BTV những vấn đề cấp bách trong giải quyết, điều hành công việc. Điều hành công việc hàng ngày của thường trực, BTV, thường xuyên báo cáo công việc với Bí thư và thay mặt Bí thư khi được uỷ quyền. Thay mặt BTV ký các chỉ thị, thông tư, thông báo, kết luận, báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác của BTV, các văn bản khi được đồng chí Bí thư uỷ quyền. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo sự phân công của đồng chí Bí thư.

2.2. Phụ trách tổ chức các hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện của Đoàn trường, chịu trách nhiệm lên kế hoạch, chương trình, đề xuất các kế hoạch hoạt động, phong trào nhân dịp các ngày lễ trong năm.

3. Đồng chí Phó bí thư Đoàn trường phụ trách công tác Đoàn vụ

3.1. Là người giúp việc trực tiếp cho Bí thư và cùng các đồng chí trong thường trực, BTV quán triệt, kiểm tra và tổ chức thực hiện chương trình công tác, kịp thời đề xuất với đồng chí Bí thư và BTV những vấn đề cấp bách trong giải quyết, điều hành công việc. Điều hành công việc hàng ngày của  BTV, thường xuyên báo cáo công việc với Bí thư và thay mặt Bí thư khi được uỷ quyền. Thay mặt BTV ký các chỉ thị, thông tư, thông báo, kết luận, báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác của BTV, các văn bản khi được đồng chí Bí thư uỷ quyền. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo sự phân công của đồng chí Bí thư.

3.2. Chịu trách nhiệm về quản lí hồ sơ Đoàn viên, sổ sách của Đoàn, phụ trách công tác chuyên môn nghiệp vụ Đoàn. Theo dõi, cập nhật và quản lí nề nếp ĐVTN trong toàn trường.

3.3. Lên lịch tổ chức các cuộc họp hàng tháng, hàng kỳ của Đoàn trường, phối hợp với phòng Giám thị nắm tình hình hoạt động, rèn luyện, học tập, các số liệu học sinh hàng kỳ, hàng năm. Theo dõi đánh giá thi đua hàng tháng, hàng kỳ, các đợt thi đua và tập hợp số liệu cuối các kỳ, các năm học, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hàng tháng với Đoàn cấp trên.

4. Các đồng chí uỷ viên BTV

4.1. Đồng chí ủy viên BTV phụ trách chỉ đạo chi đoàn giáo viên: Trực tiếp lập kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá các hoạt động của chi đoàn giáo viên. Cùng với đồng chí Bí thư Đoàn trường thực hiện các hoạt động trong các giờ chào cờ đầu tuần và là kế toán của Đoàn trường.

4.2. Đồng chí ủy viên BTVphụ trách công tác nữ công, phát hành báo và là thủ quỹ của Đoàn trường. 

CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH

Điều VI: Quy định về chế độ làm việc của BCH Đoàn trường

1. BCH, BTV Đoàn trường làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2. BCH Đoàn trường họp một tháng một lần. Khi BTV thấy cần thiết hoặc trên ½ uỷ viên BCH đề nghị thì BTV triệu tập Hội nghị BCH bất thường. BTV Đoàn trường họp thường lệ 1lần/tháng và tổ chức họp bất thường khi thật cần thiết.

                PHÊ DUYỆT CỦA ĐẢNG ỦY                                       TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                               (Đã kí)                                                                 BÍ THƯ

                                                                                                          (Đã kí)

 

                                                                                                        Lê Huy Thơ

Bài viết cùng chủ đề