Tin Trường
16:05 NGÀY 31/05/2019
KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019
Thực hiện Kế hoạch số 626/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, trường THPT Nguyễn Trung Trực xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 như sau:
Bài viết cùng chủ đề