Văn bản mới
00:08 NGÀY 17/08/2015
Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014
   UBND TỈNH KIÊN GIANG                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                    

       Số:848/QĐ-SGDĐT                                      Kiên Giang, ngày16 tháng7  năm 2013

 

        

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
  

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

           Căn cứ vào Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
 
          Căn cứ Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
 
          Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 729/UBND-VHXH ngày 11/7/2013;
 
          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Kế hoạch thời giannăm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm:

          1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

          2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.

          3. Ngày kết thúc năm học.

          4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

          5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

          6. Các ngày nghỉ lễ, tết.

          7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

          8. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

          9. Công bố môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014.

 Thi học sinh giỏi lớp 9 THCS, lớp 12 THPT; Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên.

          Điều 2. Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 áp dụng trong toàn Ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang được quy định như sau:

          1. Ngày tựu trường, ngày thực học và ngày khai giảng

Ngành học, Cấp học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

   Mầm non

05/8/2013

19/8/2013

   Tiểu học

01/8/2013

12/8/2013

   Trung học cơ sở

12/8/2013

19/8/2013

   Trung học phổ thông

01/8/2013

05/8/2013

   Giáo dục thường xuyên

12/8/2013

19/8/2013

         - Tất cả các đơn vị, trường học tổ chức khai giảng vào các ngày 03, 04 hoặc 05/9/2013 (nhằm ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm).

         2. Thời gian học kỳ I

         - Ngành học Mầm non từ ngày 19/8/2013 đến ngày 19/12/2013, tổng cộng là 19 tuần, trong đó có 18 tuần thực học, còn lại 01 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

         - Cấp Tiểu học từ ngày 12/8/2013 đến ngày 28/12/2013: Tổng cộng 20 tuần, trong đó có 18 tuần thực học. Sau khi kiểm tra giữa học kỳ I nghỉ 1 tuần từ ngày 21/10/2013 đến ngày 25/10/2013. Còn lại 1 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác

         - Cấp Trung học cơ sở từ ngày 19/8/2013 đến ngày 23/12/2013, tổng cộng là 19 tuần thực học.

         - Cấp Trung học phổ thông từ ngày 05/8/2012 đến ngày 09/12/2012, tổng cộng là 19tuần thực học.

         - Giáo dục thường xuyên từ ngày 19/8/2013 đến ngày 07/12/2013, tổng cộng là 16 tuần thực học. Nghỉ cuối học kỳ I 01 tuần, từ ngày 09/12/2013 đến 14/12/2013. Đối với khối lớp 10, 11 và Bổ túc trung học cơ sở, các đơn vị có thể thực hiện ngày thực học chậm lại 2 tuần so với khung thời gian quy định chung của ngành học GDTX.

         3. Thời gian học kỳ II

         - Ngành học Mầm non từ ngày 23/12/2013 đến ngày 24/05/2014, tổng cộng là 21 tuần, trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ Tết âm lịch 02 tuần, còn lại 02 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

         - Cấp Tiểu học từ ngày 30/12/2013 đến ngày 23/05/2014, tổng cộng 21 tuần, trong đó có 17 tuần thực học. Nghỉ tết âm lịch 2 tuần. Sau khi kiểm tra giữa học kỳ II nghỉ 1 tuần từ ngày 24/03/2014 đến ngày 28/03/2014. Còn lại 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác

         - Cấp Trung học cơ sở từ ngày 30/12/2013 đến ngày 12/05/2014, tổng cộng là 18tuần thực học.

         - Cấp Trung học phổ thông từ ngày 16/12/2013 đến ngày 28/04/2014, tổng cộng là 18 tuần thực học.

         - Giáo dục thường xuyên từ ngày 16/12/2013 đến ngày 19/4/2014, tổng cộng là 16 tuần thực học.

         4. Thời gian nghỉ Tết âm lịch, Tết Chol Chnăm Thmây

         - Tất cả các ngành học, cấp học nghỉ tết âm lịch 02 tuần, từ ngày 23/01/2014 đến hết ngày 07/02/2014 (nhằm ngày 23 tháng chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày mùng 7 tháng giêng năm Giáp Ngọ).

         - Cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer nghỉ Tết Chol chnăm Thmây  01 ngày, nhằm ngày 14/4/2014 (thứ hai).

         5. Những quy định khác

         - Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2014.

         - Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2014.

         - Thi học sinh giỏi lớp 9 THCS vòng tỉnh ngày 01/3/2014. Thi học sinh giỏi lớp 12 THPT vòng tỉnh ngày 02, 03 và 04/10/2013. 

         - Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 02, 03 và 04/01/2014.

         - Công bố môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào ngày 28/3/2014.

         - Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2014.

         - Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014.

         - Thi tuyển sinh vào lớp 10THPTchuyên ngày 20 và 21/6/2014.

         - Hoàn thành tuyển sinh vào lớp đầu cấp GDPT năm học 2014-2015 trước ngày 31/7/2014.

         - Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào 3 đợt: Đợt I, ngày 04 và 05/7/2014; đợt II, ngày 09 và 10/7/2014; đợt III, ngày 15 và 16/7/2014.

         - Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

         - Các ngày nghỉ Lễđược thực hiện theo quy định của Luật Lao động(theo thông báo cụ thể của UBND tỉnh).Các trường học không tổ chức dạy bù cho các ngày nghỉ Lễ.

         - Học sinh được nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bất ngờ thì Lãnh đạo các đơn vị, trường học báo cáo với chính quyền địa phương vàNgành; trường hợp thiên tai xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ, giáo viên và học sinh thì Lãnh đạo các đơn vị, trường học cho học sinh nghỉ học trước, sau đó báo cáo với Chính quyền địa phương vàvới Ngành.

         - Thực hiện các chế độ báo cáo theoquy định.

         - Tất cả các đơn vị, trường học thực hiện thống nhất kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 trên phạm vi toàn tỉnh.

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đến khi kết thúc năm học 2013-2014.

         Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng-ban chuyên môn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông,trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                                                     GIÁM ĐỐC                         
Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Bộ GD&ĐT và VP đại diện tại TP.HCM (b/c);
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, BTG  tỉnh (để báo cáo);                                           (đã ký và đóng dấu) 
- Đ/c Mai Văn Huỳnh, PCT.UBND tỉnh (b/c);                                       
- Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (để phối hợp)                                                                                                     
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);
- Văn phòng TU, HĐND và UBND (t/d);
- Lãnh đạo Sở, phòng- ban Sở (c/đ);
- Phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDTX (để thực hiện);                               Nguyễn Thị Minh Giang 
- Các trường THPT, PTDT (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT.
Bài viết cùng chủ đề